Trường hợp phân cung điểm hướng ngôi nhà bị sai lệch

Địa lý toàn thư

Nhà chẳng nên đặt cửa cái nhằm một khoảng gồm 2 cung, nghĩa là phân nửa cửa thuộc về cung này và phần nửa cửa thuộc về cung kia. Nhà có cửa hai cung tất có rối loạn, sự việc bất nhất mưu động nghi nan. Nếu hai cung này đồng thuộc Tây tứ trạch hay đồng thuộc Đông tứ trạch thì ít hại vì dù sao hai cũng hỗ biến ra cát du niên. Bằng hai cung này khắc phe nhau, một bên là Đông tứ trạch một bên là Tây tứ trạch là một cái cửa tai hại vô cùng vì hai cung này hỗ biến ra hung du niên đem vào nhà những đổ vỡ, chủ nhà khó mà làm nên một công việc khả quan mỗi khi khởi động là thấy khó khăn.
Theo hình sô” 1 trên thì cửa cái chia ra phân nửa ỏ Khảm và phân nửa ỏ Cấn. Hai cung Khảm với Cấn hỗ biến ra Ngũ quỷ là hai Du niên rất hung hại.
Theo hình số 2 trên thì cửa cái chia ra phân nửa ở Ly thuộc Đông tứ trạch và phân nửa ỏ Khôn. Hai cung Ly với Khôn hỗ biến ra lục sát cũng là một hung du niên. Cửa hung hại như vậy đã đành, lại còn thêm một điều khó khăn nữa là cái cửa gồm hai cung thì biết lấy cung nào để tính du niên cho bếp và chủ phòng hay sơn chủ. Nếu lấy cả hai cung để tính càng thêm hỗn loạn vì trong 7 chỗ, chỗ nào cũng có tới hai du niên.
Nếu hai cung bên nhiều bên ít thì tạm lấy cung bên nhiều để tính, song cũng là cách bất ổn. Trường hợp này tất phải dọn cửa cái đến ỏ trọn vào một cung nào cho chính xác. Nếu không được ở trọn thì ít nhất cũng choán tói hai phần ba trong một cung.
Nhà đặt hướng ắt có lợi hơn đặt lệch hướng, còn nhà hai hướng rất bất lợi. Hãy lấy điểm hướng và cung tại hướng mà phân biệt ba loại nhà này:
– Nhà đúng hướng: Khi đặt la ban xong, thấy đỉểm hướng ở ngay chính giữa cung tại hướng, đó là nhà thật đúng hướng xem hình số 3. Nhà thật đúng hướng tính du niên và phiên tinh cũng thật chính xác, không có chỗ nghi ngò.
– Nhà lệch hưóng: Khi đặt la bàn mà thấy điểm hướng tuy cũng còn ỏ trong khoảng cung tại hướng nhưng lệch ỏ một bẽn chó không thật ở ngay chính giữa thì gọi là lệch hưóng (xem hình số 4). Nhà lệch hướng tất sự ứng nghiệm không trọn tốt nếu là kiết trạch, không trọn xấu nếu là hung trạch.
– Nhà hai hướng: Khi đặt la bàn mà thấy điểm hướng ỏ nhằm chỗ phân giáp hai cung (tức ở điểm chính giữa hai cung giáp với nhau) thì gọi là nhà hai hướng (xem hình sô’ 5). Nhà hai hưóng, nếu là Tinh trạch còn có thể đặt cửa một bên (thiên môn) để phân định. Tam yếu hay lục xứ, còn ở Đông trạch hay biến hóa trạch thì thật là bất ổn, vì đặt cửa giữa (chính môn) hay đặt cửa một bên (thiên môn) cũng không có cách tính du niên cho ngắn đầu để phiên tinh. Mà phiên tinh là việc tối cần thiết để có thể tạo nên một cái nhà đại thịnh vượng.
Sau đây là hình số 3 chỉ ngôi nhà đúng hướng, hình số 4 chỉ ngôi nhà lệch hưóng, hình số 5 chỉ ngôi nhà hai hướng:

 Trường hợp phân cung điểm hướng ngôi nhà bị sai lệch 1

 Trường hợp phân cung điểm hướng ngôi nhà bị sai lệch 1

– Theo hình số 3 thì A là điểm hướng được ồ chính giữa cung Cấn là cung tại hướng, đó là nhà đúng hưống vì hướng nhà rất trung chính. Theo hình số 4 thì B là điểm hưống còn ỏ trong khoảng cung Cấn là tại cung  hướng, nhưng ở lệch một bên chứ không được chính giữa, đó là nhà lệch hướng. Theo hình sô’ 5 thì c là điểm hướng ở chỗ giáp nhau của hai cung Cấn và Chấn, đó là nhà hai hưống (như hình sô’ 1).