Tính chất của 8 quẻ dịch

Địa lý toàn thư

Tính chất của 8 quẻ dịch:
Quẻ Khảm số 1 —
Quẻ Khảm có một vạch Dương ở giữa và hai vạch Âm hai bên. Hai Âm ôm một Dương nên tính chất của nó là hảm và hiểm. Quẻ Khảm theo bản đồ Hậu thiên của Văn Vương phương Bắc mang số 1 và tượng là mây, mưa,
322 – ĐỊA LÝ phong thủy TOÀN THƯ
nước. Phương Bắc thuộc tiết Đông chí là lúc khí Âm cực thịnh và cũng là lúc khí dương bắt đầu sinh ra cho nên quẻ Khảm thuộc cung tý trên địa bàn, và hai bên có hai can Nhâm Quý thuộc Thủy. Khảm thuộc tháng II.
Quẻ Cấn số8 ~ ZZZ
Quẻ Cấn có một hào dương đè lên hai hào Âm, ỏ dưới. Một Dương đè lên hai Âm không cho tiến lên nên tính chất của quẻ Cấn là ngưng đọng, ngừng chỉ. Quẻ Cấn ở phương Đông Bắc mang sô” 8 và tượng của núi đất thuộc thổ.
Theo bản đồ Hậu thiên quẻ Cấn ở Đông phương Đông Bắc thuộc tiết lập xuân thuộc hai cung Sửu Dần trên địa bàn. Tiết lập xuân thuộc tháng 12 và tháng giêng.
Quẻ Chấn số3 “SJ”
Quẻ Chấn có một hào Dương bị đè bởi hai hào Âm ỏ trên.
Bản chất của Dương là bốc lên. Hào dương ở dưới bị đè, cố vùng vẫy để tiến lên nên tính thất của Chấn là động và tượng là sấm sét. Quẻ Chấn ở vào phương Đông mang sô” 3 là giữa mùa Xuân nên thuộc Mộc và là lúc cây cỏ tốt tươi nên quẻ Chấn đóng ở cung Mẹo thuộc đỉa bàn hai bên có hai can Giáp Ất cung thuộc Mộc. Chấn thuộc tháng 2.
Quẻ Tốn số4 —zrz_
Quẻ Tôn 2 hào Dương ở trên, một hào Âm ỏ dưới. Bản chất của Âm là thuận, mềm và bị hào Dương hút nên Tô”n có tính chất là nhún nhường Tốn tượng là gió là cây.
Quẻ Tôn ở phương Đông Nam theo bản đồ Hậu thiên mang sô” 4 là lúc giao thòi giữa mùa xuân và mùa hè nên thuộc âm Mộc. Tốn thuộc tháng 3, 4 và đóng vào cung Thìn Tỵ trên địa bàn.
Quẻ Ly sô’9 “ZT“
Quẻ Ly, có 2 hào Dương ôm lấy một hào Âm ở giữa, nên có tính chất là bâm, là dẹp, vui vẻ và tượng là lửa là mặt trời.
Quẻ Ly theo bản đồ Hậu thiên đóng ỏ phương nam là lúc khí dương cực thịnh và khí âm bắt đầu sinh ra nên thuộc hỏa và đóng tại cung Ngọ ở địa bàn, hai bên có hai can Bính Đinh cũng thuộc Hỏa. Quẻ Ly thuộc tháng 5.
Quẻ Khôn số2 = zz=
Quẻ Khôn có 6 hào Âm nên là thuần âm, có tính chất mềm, thuận hoà và tượng là đất. Quẻ Khôn ỏ phương Tây Nam là khoảng thời gian giao mùa Hạ và mùa Thu nên thuộc về âm thổ và đóng vào hai cung Mùi Thân trên địa bàn. Khôn thuộc tháng 6 và 7.
Quẻ Đoài số 7 S5S
Quẻ Đoài có một hào Âm hiện trên hai hào Dương nên có tính chất là làm dẹp lòng và tượng là trầm (dầm nước).
Quẻ Đoài theo bản đồ Hậu thiên đóng ở Chánh tây mang sô” 7 nên thuộc Kim và đóng tại cung Dậu trên địa bàn. Quẻ Đoài thuộc Âm kim và có hai can Canh Tân cung thuộc Kim. Quẻ Đoài thuộc tháng 8.
Quẻ Kiền số6 z=
Quẻ Kiền có ba hào Dương nên là thuần Dương có tính chất là kiên cường mạnh mẽ và tượng là trời.
Quẻ Kiền theo bản đồ Hậu thiên đóng ỏ Phương Tây Bắc mang sô” 6, thuộc Dương Kim và đóng ở hai cung Tuất Hợi trên địa bàn. Quẻ Kiền thuộc tháng 9, 10.