Phân cung điểm hướng

Muốn phân cung điểm hưóng cho các chỗ cửa; phòng, bếp phải dùng một cái la bàn có cây kim linh động ở giữa. Cây kim này được chế tạo bằng nhiều hình thức. Đại khái như cây kim có cái chuôi (cái cán) thì chuôi nó luôn luôn chỉ vào chính giữa hướng Bắc […]

Continue Reading

Cửu tinh

■ Cửu tinh cát hung Phục vị, Thiên Y, phưóc khí dồi dào. Diên Niên, sinh Khí, vô cùng cát lợi, Ngũ Quỷ, Liêm Trinh, hung khí đến liền. Thủy tinh Văn Khúc, khó bề hưng vượng. Tuyệt mạng là sao gây nhiều tai […]

Continue Reading