So sánh phong thủy với nhà cửa

Địa lý toàn thư

Nhà ở, hoặc dinh thự nếu bên trái có nước chảy, thì gọi là Thanh Long. Bên phải có đường dài thì gọi là Bạch Hổ. Phía trước nhà có ao hồ hoặc đầm thì gọi là Châu Tước. Phía sau nhà có gò đông núi non thì gọi là Huyền Vũ. Được tất cả như vậy thì đất rất tốt.
Đất phía Đông cao phía Tây thấp thì khi bùn lấp nền, phía Đông thấp phía Tây cao thì nhà ấy không giàu cũng sang, phía trước cao mà phía sau thấp thì góa bụa, vợ con độc tuyệt tự không con. Phía sau nhà ở cao phía trước thấp giàu có ruộng nương vườn rau ao cá. Nếu bốn mặt trong thấp thì gọi là vệ thổ cư ở đó trước giàu sau nghèo.
■ Ngả ba đường cái
Ngã ba đường cái đóng ỏ cung Kiến nhà sẽ tuyệt tự không dòng dõi. Ngã ba đường cái đóng vào cung Khảm nhà có người sanh ra điên cuồng. Ngã ba đường cái đóng ở cung Cấn người trong nhà bị gian tà lừa đảo trộm cướp hết của cải không còn. Ngã ba đường cái đóng ở cung Chấn người trong nhà sinh ra dâm dục. Ngã ba đường cái đóng ở cung Tôn nhà được giàu sang như mây nổi. Ngã ba đưòng cái đóng vào cung Ly người nhà đi xa chết ở làng khác. Ngã ba đường cái đóng vào cung Khôn người nhà căm giận tôi tăm u mê. Ngã ba đường cái đóng vào cung Đoài con cái trong nhà đi ở chùa làm tăng ni.
■ Nhiễm thuỷ (nước phá)
Nhiễm thủy đóng ở Kiền phương ngưòi ta sinh ra mạnh mẽ và thao lực dũng cảm. Nhiễm thủy đóng ỏ Khảm phương chết hết trâu dê. Nhiễm thủy đóng ở Cấn phương thoái quan mà được thêm của. Nhiễm thủy đóng ở Chấn phương sinh ra con cái hoang dâm hoạt đầu.
Huyền Vũ bị nước phá người trưởng Nam chết.
Thanh Long bị nưóc phá người con trai cũng chết.
Bạch Hổ bị nước phá con cháu án tuyết.
■ Điển Giác (Ruộng)
Huyền Vũ có điền giác người trưởng Nam không lớn.
Thanh Long có điền giác người con trai thứ chết vợ.
Bạch Hổ có điền giác người con gái góa chồng.
Châu Tước có điền giác con cháu bị nghiệp chướng.
■ Bát tự (Hình chữ Bát viết theo Hán tự)
Huyền Vũ hình chữ bát người trưởng Nam độc thân.
Thanh Long hình chữ bát người con trai thứ chịu chết.
■ Thập tự pháp (Hình chữ thập viết theo Hán tự) Huyền Vũ hình chữ thập trưởng Nam bị hại.
Thanh Long hình chữ thập người con trai thứ tha
hương cầu thực.
Bạch Hổ hình chữ thập người con gái lấy chồng làng khác.
Châu Tước hình chữ thập con cháu bị nghiệp chướng.
■ Triêm thủy (Thấm nước)
Huyền Vũ có thấm nước người trưởng Nam bị chết dọc đường.
Thanh Long có thấm nước người con trai thứ bị đao kiếm.
Bạch Hổ có thấm nước người con gái tính đa dâm. Châu Tước có thấm nước con cháu bị nghiệp chướng.
■ Viên Giác (Vườn trồng cây)
Huyền Vũ có vườn người trưỏng Nam bị mất trộm. Thanh Long có vườn người con trai thứ bị đao binh. Bạch HỔ có vườn người con gái bị tiêu diệt.
Châu Tưóc có vườn con cháu bị nghiệp chướng.
■ Nhật trì (Ao hồ hình chữ nhật)
Huyền Vũ có ao hồ hình chữ nhật trưởng Nam chịu chết.
Thanh Long có ao hồ hình chữ nhật người con trai thứ thường chết non.
Bạch Hổ có ao hồ hình chữ nhật người con gái nhiều tai vạ.
Châu Tước có ao hồ hình chữ nhật thì con cháu bị hại trâu dê.
■ Nhơn tự (Hình chữ nhơn viết theo Hán tự)
Huyền Vũ hình chữ nhơn người trưởng Nam bị tai bay vạ gió.
Thanh Long hình chữ nhơn người con trai thứ bị tai bay vạ gió.
Bạch Hổ hình chữ nhơn người con gái bị khổ.
Châu Tước hình chữ nhơn thì con cháu bị nghiệp chướng.
■ Nguyệt trì (Ao tròn, hình mặt trăng)
Huyền Vũ có ao tròn người trưởng Nam bị chết.
Thanh Long có ao tròn người con trai thứ chết mất xác.
Bạch Hổ có ao tròn người con gái chịu chết.
Châu Tước có ao tròn con cháu bị nghiệp chướng.
■ Ngã ba sông
Huyền Vũ có ngã ba sông người trưởng Nam ở thổ ngoài.
Thanh Long có ngã ba sông người con trai thứ ỏ làng khác.
Bạch Hô có ngã ba sông người con gái làm hoa nương.
Châu Tưóc có ngã ba sông con cháu làm khách buôn.
■ Đinh tự (Chữ đinh viết theo Hán tự)
Huyền Vũ hình chữ đinh người trưởng Nam bị hạn
Thanh Long hình chữ đinh người con trai thứ chịu chết.
Bạch Hổ hình chữ đinh người con gái chết dữ.
Châu Tước hình chữ đinh con cháu làm khách buôn.
■ Đình (Làng)
Huyền Vũ có đình người trưởng Nam nhiều tai vạ. Thanh Long có đình người con trai thứ tổn thương trâu bò.
Bạch Hổ có đình người con gái cao thanh.
Châu Tước có đình con cháu hung bạo u mê.
■ Tự (Chùa chiền)
Huyền Vũ có chùa người trưỏng Nam tất chết.
Thanh Long có chùa người con trai thứ sánh con u muội tối tăm.
Bạch Hổ có chùa ngưòi con gái tốt lành thịnh vượng. Châu Tước có chùa người con cháu thành đạt.
■ Miếu thần
Huyền Vũ có miếu thần người trường Nam tổn hại trâu bò.
Thanh Long có miếu thần người con thứ không ra hình dáng.
Bạch Hổ có miếu thần con gái tốt lành thịnh vượng. Châu Tước có miếu thần con cháu u mê tăm tối.
■ Thị (Chợ búa)
Huyền Vũ có chợ người con trai trưởng góa vợ.
Thanh Long có chợ người con trai thứ cô quả.
Bạch Hổ có chợ người con gái tốt lành thịnh vượng. Châu Tước có chợ con cháu giàu sang.
■ Kiều (Cầu bắt ngang sông rạch)
Huyền Vũ có cầu người trưỏng Nam cô quả.
Thanh Long có cầu người con trai thứ chịu chết.
■ Tĩnh (Giếng nước)
Huyền Vũ có giếng người con trai trưỏng chịu chết. Thanh Long có giếng người con trai thứ chịu chết. Bạch Hổ có giếng người con gái mang tật bệnh.
Châu Tước có giếng con cháu bị nghiệp chưóng.
■ Đàm (Đàm chứa nước)
Huyền Vũ có đầm lầy người trưởng Nam sóm mở mang sớm mất.
Thanh Long có đầm lầy người con trai thứ nghèo nàn.
Bạch HỔ có đầm lầy người con gái có tính nguyệt hoa.
Châu Tưóc có đầm lầy con cháu giàu sang.
■ Thọ (Cây lớn)
Huyền Vũ có cây lớn con trai trưởng Nam được nên tăng sư.
Thanh Long có cây lớn con trai thứ nghèo nàn.
Bạch Hổ có cây lớn người con gái tốt lành.
Châu Tưóc có cây lớn thì phưóc đức vô hình vô trượng.
■ Sơn (Núi dài)
Huyền Vũ có núi dài, ngưòi trưởng Nam mang bệnh tật.
Thanh Long có núi dài, người con trai thứ bị tai họa. Bạch Hổ có núi dài, người con gái cao thanh.
Châu Tước có núi dài con cháu bị nghiệp chưóng.

■ Xạ trường (Sân bắn)
Huyền Vũ có sân bắn người trưởng Nam bị hại của.
Thanh Long có sân bắn người con trai thứ chịu chết.
Bạch Hổ có sân bắn người con gái thất bại chết.
Châu Tước có sân bắn con cháu chịu chết non.
*

Ngoài các chi tiết trên đây chúng ta cũng cần nghiên cứu bổ sung một sô’ chủ đề tổng hợp nhất:
Thanh Long sơn chúi đầu vái, chủ phước đức lâu dài. Bạch Hổ sơn nghểnh cổ nhập trạch, chủ phước mỏng mệnh bạc. Châu Tưóc sơn chĩa thẳng vào nhà, sẽ bị kiện tụng liên miên. Huyền Vũ sơn kéo dài, gây tổn hại cho con cái trong nhà.
ở trong núi, kỵ chỗ chứa gió. ở thành thị kỵ nóc nhà quá cao, đường phố đâm thẳng vào cửa, ỏ trong hẻm mái hiên các nhà ngang nhau là cát. Gió từ tứ phía thổi tới, khó ở lâu tại vị trí. Thanh long, Bạch hổ, sa sơn tụ tập một phía cùng chầu tới, đúng là nơi ở tốt. Trong nhà gạch ngói ngổn ngang cốt nhục phân ly. Ngoài cổng dây bụi gai, thân nhân sinh hiềm khích.
Hai sương phòng (chái nhà) Đông Tây đều đặn vợ chồng trường thọ. Mé Tây Bắc trông trải, con nhỏ trong nhà bị trúng phong. Phía Nam thấp, phía Bắc cao vọt, có thủy chảy quanh, là đất cát mỹ. Thủy lưu nưốc lớn, sau nhỏ hoặc ngược lại, chỉ còn con cái nghèo khổ cô đơn cư trú. Mé phải cao con cháu gian nghịch bất hiếu, mé trái cao gia đạo bình an. Minh đường không nên có đông đá lổn nhổn, trung định không trồng cây cảnh. Hai ao hồ trưốc nhà, tiếng nưóc chảy ai oán, sẽ bị hình ngục. Sương phòng phía sau có hình dạng thôi xa (đẩy xe), nhà sẽ đói kém. Nước chảy ngược, dù tiền tài dư dả cũng sinh con bất hiếu ngỗ nghịch. Cây chìa cành ra phía ngoài, con cháu có kẻ thành gian thần. Nếu dầm cầu xung phạm môn đình, mười nhà chết thảm. Giếng nước chắn cổng là bất lợi. Thủy lợi xôi vào cửa, nhà có nghịch tử. Nhà quá khô ráo, con cháu khó phát. Nhà quá ẩm thấp, con cháu như ý. Cổng lệch lạc, dịch bệnh tràn vào, đường đâm thẳng vào nhà, tối kỵ cho gia chủ. Nằm sát giao lộ, tính mạng khó an toàn. Nước chảy thấm vào cửa, tiền tài suy tán, người bị cấm. Nước chảy ra cổng, tiền tài khó hưng vượng.
Người ở nhà hướng Nam tối kỵ Long từ phía Bắc thẳng đến, là Thủy khác hỏa, sẽ tuyệt tự. Người ở nhà hướng Đông tốì kỵ Long từ phương, chính Tây tới, là Kim Khắc Mộc, sẽ sinh bệnh tật.