Cẩn cứ vào tượng của hào thế, hào ứng để bàn về cát, hung của nhà ở

Địa lý toàn thư

Ngày xưa có câu: “Hào 1, hào 2 là hào thế, thì đại cát; hào 3 hoặc hào 4 là hào thế là trung bình; hào 5 hoặc hào 6 là hào thế thì bất lợi. Cách nói đó không đúng”. ‘
phong thủy tốt xấu của một ngôi nhà chủ yếu là xem sự sinh khắc của 6 hào trong quẻ, quí thần phù trợ, hung thần phá hoại để định cát hung.
Hào thế ở quẻ du hồn là ý nói chỗ ỏ không cố định. Du hồn hóa qui hồn là dòi đi rồi lại trỏ về là đất tốt.
Hào thế gặp tuần không thì không lợi; hào thế nhập mộ thì khó chuyển dòi. Quẻ nội hưu tù, quẻ ngoại vượng thì dời đi là tốt; quẻ nội vượng, quẻ ngoại hưu tù là xấu. Nếu cả hai quẻ nội ngoại đều có khi thì tùy, đi đâu cũng được.
Hào thế, hào ứng ngang hòa nhau, hoặc hào huynh đệ, hoặc hào thế hào ứng hóa huynh đệ, hoặc lâm hào trạch (hào hai) hoặc hợp với hào trạch là nhà có hai chủ cùng sông.
Hào thế lâm quan quỉ ở hào 2 là nhà đó không phải tổ tiên để lại, nếu không phải nhà thuê thì cũng là nhà của người khác.
Hào thế hào ứng nên tương sinh tương hợp thì tốt, không nên tương khắc, tương xung, không có lợi.
Đoán nhà cửa trong quẻ không có thủy là hào rãnh không thông, không có Thổ là xây nhà cao giữa đất bằng; không có hỏa là việc thờ cúng đơn sơ; không có kim là gia tư ít; không có một là giường chiếu, bàn ghế cũ kỹ.
Trong quẻ hỏa, nhiều thì gặp điều phiền não; mộc nhiều là người thanh tú; thủy nhiều là phụ nữ vượng; kim nhiều là phụ nữ đông; thổ nhiều thì tiền của, vải vóc nhiều.
Sáu hào đều tĩnh thì nhà yên, sáu hào động nhiều lại có thổ mộc thì không phải là nhà mới xây mà là nhà sửa lại. Sáu hào đồng nhiễu lại có thủy hỏa là chủ tai nạn về nước lửa.

Trong quẻ có mộc là chỗ ỏ có nước, gặp Cấn là có núi, gấp Chấn là có đường đi. Ba hào ở quẻ nội là nhà, ba hào ở quẻ ngoại là người. Nhà khắc người thì bệnh liên miên. Người khắc nhà thì chủ về việc xây nhà mới, sửa nhà cũ. Quẻ nội vượng là nhà rộng, nhiều nhà, quẻ ngoại vượng là người đông.
Phần đoán về nhà ở quan trọng nhất là hào trạch và hào nhân khẩu, hào thê tài, quan quỉ, phụ mẫu có khí, hào tử tôn, hào thế, hào ứng gặp nhật nhìn, Nguyệt Kiến, tuế quân, tất cả đều xuất hiện là tốt nhất.
Hợp là cửa, xung là đường, cho dù trong quẻ có hay không… Hợp với hào 2 là cửa, xung với hào 2 là đường. Những hào xung hợp đó bất luận có ở trong quẻ hay không đều được quan niệm như thế. Ví dụ quẻ “thiên phong cấu” hào 2 Hợi thủy là nhà Dần hợp vói Hợi nên lấy dần làm cửa. Tị xung với hợi nên lấy tị làm đường. Trong quẻ tuy không có hai hào dần tị, chỉ cần hợp hoặc xung vói 2 hào thì đều quan niệm nó là đưòng hoặc ngõ.
Năm, tháng, ngày lâm hào khắc hào thế thì gia quyến nguy hại. Thái tuế khắc hào thế thì quanh năm tai họa. Nguyệt Kiến khắc hào thế thì tai họa mấy tháng liền.
Hào thân, hào thế gặp tuyệt lại ở tuần không vong, gặp hào quan quỉ khắc là chủ về nỗi lo có sự chết chóc.

Trong quẻ có mẹo mộc xuất hiện thì cho dù ở hào âm hay hào Dương nếu mẹo mộc ở tuần không thì quanh nhà có bờ rào sắt hoặc tường bao bọc.
Binh khí thêm tam hình lại lâm quí nhân, trong hào lại có mã được thái tuế sinh thì đó là nhà của tướng soái. Hào đầu là láng giềng bên trái và phía sau, hào 4 là láng giềng bên phải và phía trước. Nếu những hào đó có tài phúc giáp thin thì láng giềng tốt; lâm quỉ sát hung thần thì láng giềng xấu.
Hào mộc vượng và phát động thì nhà đó to đẹp, hùng vĩ.
Nhà khắc người thì ỏ không yên ổn, người khắc nhà thì bình thường. Đoán nhà cửa được quẻ “du hồn”: và quẻ “bát thuần” là gặp tai họa hên miên.
Âm hóa Dương là vợ nhiều bệnh tật; Dương hóa âm thì chồng hay bị tai họa.
Trong quẻ phải xem hào thượng động hay tĩnh, huynh đệ động thì vợ chồng không đoàn tụ, phụ mẫu động ồ hào 6 thì con cái có nỗi lo. Hào tử tôn vượng động thì luôn có niềm vui; hào quan quỉ động thì nhiều tai họa.