Ba cát tinh đắc vị

Địa lý toàn thư

* BA CÁT TINH ĐẮC VỊ
Sao Tham Lang, Mộc, cư ở phương Bắc Thủy, Mộc Thủy đắc vị chủ có 5 con trai, 10 cháu trai, đều tuấn tú, vinh hiển lâu dài. Nếu đến phương đông Chấn, Tôn, hai Mộc thành rừng, con em đi thi điều chiếm bảng vàng.
Sao cự Môn, Thổ, cư ỏ phương Nam, chủ con cháu phát đạt hưng vượng, phú quý lâu dài. Nếu cổng lớn là sao cự Môn, Thổ vị sinh khí tại hướng sao Vũ Khúc; Kim Tinh, nếu cổng lớn là sao Lộc Tồn, Thổ vị, sanh khí tại hưóng sao Phá Quân, Kim Tinh.
Sao Vũ Khúc, Kim, cư ở phương Nam Hoa, Kim gặp dương Hỏa được luyện thành khí quyết tốt đẹp, gia nghiệp hưng vượng, hanh thông. Nếu còn tương sinh đắc vị với Thổ, thì con em trong nhà sẽ thi đậu trạng nguyên.
Sao Văn Khúc Thủy, cư ở trung ương Thổ, bị Khắc, trỗ thành hung tinh. Phải sớm áp chế hung tinh, mới có thể thi cử đỗ đạt.

* TÁM DU NIÊN SƠ THUỘC CÁT HUNG
Dịch lý có bát quái, Trạch lý có hướng của bát phương, còn gọi là Bát Du Niên, lại phân ra 4 cát, 4 hung, hết thảy ai ai cũng có ở đó, ở trong tám phương.
Bôn phương cát, nên đặt giường, mỏ cửa lớn, cửa buồng hợp với nguyên mạng, lại như Hương hỏa, Thần từ, Thổ địa, Tổ tiên, xóm phô”, kho tàng đều nên hợp 4 phương cát, kỵ (tránh) 4 phương hung. Bốn vị hung tinh của bổn mạng phản lại, nên đặt cầu tiêu thùng phóng uế, hồ chứa phân, lỗ công thông hơi, khói bếp, nhà bếp, giếng nưóc, côì xay, cối giã, kho chứa than củi, phông khách, nhà để đồ vật thiết loại, là căn phòng ở không gian đó là những loại dùng để chấn áp, trừ tông những hung thần,
ở 4 phương hung của bổn mạng chẳng những là vô tai họa, mà lại còn trở thành phước đem đến nữa.
Tham, Cự, Vũ, Văn là Dương tinh. Lộc, Phá, Liêm. Phụ, là Âm tinh. Kiền, Khảm, Cấn, Chấn là dương cung. Tôn, Ly, Khôn, Đoài là âm cung. Cung là nội, tinh là ngoại, nội khắc ngoại thì nửa hung, ngoại khắc nội thì toàn hung. Dương tinh khắc âm cung, thì hại gái, âm tinh khắc dương cung, thì thiệt trai, như lộc tồn là Thổ tinh là âm tinh, tói khảm là dương cung sinh trung nam bất lợi.

Xem thêm: Bán nhà Hà Nội có hình ảnh